Отчетно събрание 2019
 

За контакти:

 

5600 Троян

 

Ул. “Христо Ботев” № 113 (блок Коман)

 

Тел.: 0670/5 32 24

 

e-mail: disability.troyan@abv.bg

Къща за гости Дади

Основната организация на хората с увреждания в Троян  проведе годишно отчетно събрание. Събранието се проведе в сградата на Клуба на инвалида.

 

 В дневния ред имаше включени 5 точки – отчетни доклади за дейността на УС, цялата организация и работата на Ревизионата комисия, изказвания по докладите, приемане на план за работа и взимане на решения. На събранието присъстваха зам.кмета на община Троян Розалина Русенова, Валя Даскалова – гл.експерт  в Община Троян “Социална и здравна политика”, и Даниела Петкова – директор Дирекция”Социално подпомагане” в града

Председателят на организацията на хората с увреждания в Троян Йонета Радоевска изнесе доклад за работата както на УС на организацията, така и за цялостната дейност през изтеклата 2018 година. В доклада си Радоевска благодари и на основните дарители за организацията – община Троян и всички дарители.

Отчет направи и председателят на Контролно-Ревизионната комисия Донка Иванова.

Събранието прие новите  календарни и финансови планове за работата през 2019 година.

След приключване на официалната част последва почерпка за присъстващите.